Splošni pogoji nakupa in ogleda posebnih TV vsebin

I. Uvodne določbe

Podatki o ponudniku:
T – 2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d. o. o., Verovškova ulica 64 A, Ljubljana;

T – 2, d. o. o. je bila registrirana dne 11.5.2004 pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod vložno številko 11203100; osnovni kapital: 18.084.324,03 €.

Matična številka: 1954598000
Identifikacijska številka za DDV: SI 70764492
E-pošta: info@t-2.net
Telefonska številka: 064 064 064
(v nadaljevanju: T-2)

T-2 v okviru svoje gospodarske dejavnosti ponuja možnost uporabe storitve televizije in sicer za vsebine iz redne ponudbe operaterja (programske sheme, programski paketi, vsebine v videoteki ipd.) kot tudi za posebne TV vsebine.

S temi splošnimi pogoji so določene lastnosti in pogoji nakupa posebnih TV vsebin in storitve ogleda posebnih TV vsebin.

Ti splošni pogoji se uporabljajo ob subsidiarni uporabi Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2, Splošnih pogojev za uporabo storitev IP TV, Splošnih pogojev uporabe storitev T-2 TV v tujem omrežju, Posebnega dogovora – Pogoji uporabe storitev v aplikaciji T-2 tv2go, Splošnih pogojev poslovanja za sklepanje pogodb na daljavo ter ob hkratni uporabi veljavne zakonodaje.

Storitev je namenjena vsem fizičnim in pravnim osebam, ki izpolnjujejo pogoje za sklenitev pogodbe in pogoje za uporabo storitve (v nadaljevanju: kupci).

Vse dodatne informacije, ceniki ter splošni pogoji so dostopni na spletni strani www.t-2.net, telefonski številki za pomoč uporabnikom 064 064 064 ter v poslovalnicah T-2.

II. Opis ponudbe

T-2 skladno z vsakokratno veljavno ponudbo kupcem ponuja možnost ogleda posebnih TV vsebin, v nekaterih primerih pa tudi možnost nakupa posebnih TV vsebin.

»Posebne TV vsebine« so posebni in enkratni dogodki, katerih ogled T-2 omogoča kupcem te vsebine, pri čemer so te vsebine na voljo za omejeno časovno obdobje, navedeno v vsakokratni veljavni ponudbi. V kolikor v ponudbi ni posebej navedeno, so posebne TV vsebine na voljo le za čas predvajanja v živo. (primer posebne TV vsebine: koncert v živo)

T-2 ni organizator dogodkov ter ne sodeluje pri sami vsebini posebne TV vsebine, ampak le izvajalec dostopa do posebne TV vsebine, ki kupcem omogoča ogled posebnih TV vsebin ter / ali prodajalec dostopa do posebne TV vsebine.

Posebne TV vsebine so lahko na voljo na izbranih televizijskih sprejemnikih, preko aplikacije T-2 TV, na osebnih računalnikih, z uporabo storitve T-2 TV na spletni strani https://tv.t-2.net/, ki vas vodi do uporabe storitve T-2 tv2go na https://tv2go.t-2.net/ ali na tabličnih računalnikih in pametnih mobilnih telefonih, z namestitvijo aplikacije T-2 tv2go na spletnih trgovinah: Google Play, Samsung Apps ali Apple App Store (v nadaljevanju: naprave). Naprave morajo ustrezati vsakokratnim minimalnim tehničnim in programskim zahtevam. Kupec je pred nakupom dolžan sam preveriti tehnično ustreznost svojih naprav, s klicem na številko 064 064 064, ali z obiskom katere izmed poslovalnic T-2.

Nakup velja za ogled na eni napravi, v kolikor ni v ponudbi izrecno določeno drugače. V kolikor kupec nakup opravi na televizijskemu sprejemniku, preko aplikacije T-2 TV, je ogled možen le na tej napravi.

III. Nakup

»Prodajalec« dostopa do posebne TV vsebine oziroma do ogleda posebne vsebine je odvisen od posamične ponudbe. Prodajalec je tako lahko le T-2, ali T-2 in drug prodajalec, ki je s T-2 pogodbeno uredil možnost ogleda posebnih TV vsebin preko tehnologije T-2 (v nadaljevanju: drug prodajalec), ali le drug prodajalec.

1) Nakup preko drugih prodajalcev

V kolikor kupec ogled posebne TV vsebine kupi preko drugih prodajalcev, sklene pogodbeno razmerje z drugim prodajalcem in ne s T-2.

T-2 je v tem primeru le ponudnik oziroma izvajalec dostopa do posebnih TV vsebin in v nobenem primeru ne odgovarja glede plačil, vračil, napak v izpolnitvi, motenem delovanju, nedelovanju ter kakršnihkoli drugih odgovornosti, ki so po veljavni zakonodaji v sferi prodajalca.

2) Nakup preko družbe T-2

Nakup ogleda posebnih TV vsebin je možen preko aplikacije T-2 TV na naslovu www.tv.t-2.net, in / ali
na izbranih televizijskih sprejemnikih.

Nakup preko T-2 Kluba je možen le za člane T-2 Kluba. V primeru nakupa preko T-2 Kluba, za kupca prav tako veljajo Splošni pogoji poslovanja T-2 Kluba, s katerimi je kupec seznanjen v postopku nakupa.

Nakup preko aplikacije T-2 TV je možen tako za naročnike, ki imajo pri družbe T-2 sklenjeno naročniško razmerje za storitev televizije T-2 (v nadaljevanju: naročniki), kot za ostale osebe, ki niso naročniki T-2. Za naročnike se ne štejejo kupci, ki imajo dostop do storitve televizije T-2 na podlagi morebitnih posebnih ponudb, s katerimi storitve televizije koristijo brezplačno. T-2 si pridržuje pravico, da naročnikom ob nakupu ponudi morebitne popuste ali druge posebne ugodnosti.

Kupec dostop do posebne TV vsebine opravi tako, da sledi navodilom postopka nakupa. Postopek nakupa ter plačila se lahko razlikuje glede na to, ali je kupec naročnik T-2 ali ne.

Pred oddajo naročila mora kupec potrditi, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in jih sprejema kot sestavni del pogodbenega razmerja.

Nakup ogleda posebne TV vsebine je dobava digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov. Kupec se z nakupom zaveda in izrecno soglaša, da se opravljanje storitve začenja na podlagi kupčevega izrecnega predhodnega soglasja in se zaveda ter soglaša, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe oziroma da nima možnosti odstopa od nakupa na daljavo.

Kupec se prav tako zaveda, da skladno z 12. točko 43. č člena Zakona o varstvu potrošnikov pri storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe na daljavo.

Naročilo je s strani T-2 dokončno potrjeno oz. zavrnjeno ob poslanem e-poštnem sporočilu o potrditvi oz. zavrnitvi naročila. Pogodba je sklenjena, ko T-2 z e-poštnim sporočilom, ki ga pošlje na kupčev naslov e-pošte, sporoči, da je naročilo potrjeno.

Kupcem, ki so naročniki, bo znesek nakupa zaračunan na mesečnem računu za telekomunikacijske storitve in zapade v plačilo z zapadlostjo tega računa. V primeru neplačila računa se glede začasnega in trajnega izklopa storitev uporabljajo določbe Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2.

Kupci, ki niso naročniki, znesek nakupa poravnajo v postopku nakupa takoj in v celoti.

IV. Zahtevki kupcev

Kupci, ki so naročniki, imajo za zahtevke v zvezi nakupom enake pravice in obveznosti, kot so te v Splošnih pogojih poslovanja družbe T-2 določene za naročila drugih storitev iz ponudbe T-2. Glede na navedeno kupec, ki je naročnik, nima pravice do povračila kupnine, v kolikor posebnih TV vsebin ni mogel spremljati zaradi začasnega ali trajnega izklopa storitev zaradi razlogov, ki so navedeni v Splošnih pogojih poslovanja družbe T-2.

Kupci, ki niso naročniki, lahko zahtevke v zvezi z nakupom podajo pisno na naslov: T – 2, d. o. o., Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov: info@t-2.net ali na telefonsko številko 064 064 064.

Kupec, ki je nakup opravil pri drugem prodajalcu, mora vse zahtevke iz naslova nakupa naperiti zoper prodajalca. T-2 na take zahtevke ni dolžan odgovarjati niti jih ni dolžan posredovati prodajalcu.

Dogodke oziroma vsebine organizirajo organizatorji, ki so zanjo izključno odgovorni. Organizator je naveden v posamični ponudbi, ime organizatorja pa lahko prejmete tudi na elektronskem naslovu: info@t-2.net ali na telefonski številki 064 064 064. V kolikor T-2 ni organizator, T-2 ogled posebne TV vsebine prodaja oziroma jih omogoča na način »kot so« ter za samo predvajano vsebino ne odgovarja.

Če se organizator dogodka oziroma posebne TV vsebine odloči, da bo le-to prestavil na drug datum, bodo nakupi, ne glede na razloge za prestavitev, veljali za nov datum. V primeru, da se kupec z novim datumom ne strinja oziroma v kolikor je bil dogodek odpovedan, se mora kupec glede zahtevka po odstopu od pogodbe in vračilu kupnine obrniti na prodajalca.

T-2 bo v primeru zahtevka po odstopu od pogodbe pri kupcu, ki je naročnik, znesek nakupa storniral, v kolikor račun še ni bil izdan. V kolikor je bil račun že izdan, pa mu bo izdal dobropis v višini nakupa, ki si ga naročnik sam odšteje pri plačilu mesečnega računa. V primeru, da želi naročnik vračilo kupnine, mora to izrecno navesti v svojem zahtevku.

Kupec, ki ni naročnik, mora zahtevek glede odstopa od pogodbe ter vračila kupnine podati pisno na naslov: T – 2, d. o. o., Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov: info@t-2.net ali na telefonsko številko 064 064 064.

T-2 ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga zasebni uporabnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. T-2 kot ponudnik, ki se ukvarja s spletno prodajo, objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS): http://ec.europa.eu/odr.

V. Pogoji uporabe storitev

Za aktivacijo storitve ogleda posebnih TV vsebin mora kupec slediti navodilom, ki mu jih je dolžan priskrbeti prodajalec.

Za delovanje storitev je potrebna internetna povezava z ustrezno hitrostjo prenosa podatkov. Kupec si je za delovanje storitev dolžan sam in na lastne stroške zagotoviti dostop do svetovnega spleta. Kupec je seznanjen z dejstvom, da je za uporabo storitev internetni dostop oziroma prenos podatkov v mobilnem omrežju plačljiv in da se obračunava skladno s cenikom
operaterja, oziroma mobilnega operaterja.

Za uporabo storitve se mora kupec v aplikaciji identificirati z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom oziroma drugimi podatki (npr. PIN številka), ki jih pridobi v postopku nakupa. Kupec se prijavne podatke zavezuje varovati skrbno pred tretjimi osebami tako, da je tretjim osebam onemogočena nepooblaščena raba oziroma zloraba. Kupec odgovarja za vse posledice in škodo, ki nastanejo zaradi zlorabe oziroma nepooblaščene uporabe teh podatkov in sicer v primerih, ko ni uporabil vseh razumnih ukrepov za zaščito teh podatkov. T-2 je v takih primerih upravičen preprečiti uporabo storitev oz. odpovedati naročniško razmerje.

Ogled vsebin ni možen preko tehnologij, ki skrivajo izvorni IP naslov (VPN strežniki, Proxy strežniki ipd.).

Kupec sme uporabljati storitev za zakonite, moralne in s temi splošnimi pogoji opredeljene namene in na način, skladen z določbami veljavne zakonodaje, temi splošnimi pogoji in splošnim pogojem, ki veljajo subsidiarno. V nasprotnem primeru je kupec odgovoren za vso škodo, ki nastane družbi T-2, njenim pogodbenim partnerjem ali tretjim osebam, T-2 pa je upravičen preprečiti uporabo storitev oz. odpovedati naročniško razmerje.

VI. Prenehanje možnosti dostopa do storitev

Zagotavljanje storitve ogleda posebnih TV vsebin poleg primerov, ki jih določajo Splošni pogoji poslovanja družbe T-2, preneha tudi v primeru:
– prenehanja pravic družbe T-2 za omogočanje uporabe storitve,
– kupčeve ali uporabnikove kršitve teh splošnih pogojev in
– v primerih, ko to določa veljavna zakonodaja.

Družba T-2 ima pravico, da kupcu brez predhodnega opozorila začasno ali trajno prepove uporabo storitve ogleda posebne TV vsebine:
– če je način uporabe storitve v nasprotju s temi splošnimi pogoji oziroma splošnimi pogoji, ki se uporabljajo subsidiarno, oziroma veljavno zakonodajo ali
– v kolikor uporaba ali način uporabe storitve utegne pomeniti tehnična in/ali komercialna tveganja za zagotavljanje telekomunikacijskih storitev družbe T-2.

VII. Zaščita vsebine in pravice intelektualne lastnine

Storitev ogleda posebnih TV vsebin lahko kupec uporablja zgolj za privatno uporabo, predvajanih vsebin pa ne sme izročati ali priobčiti javnosti, prav tako s primerki del ne sme dosegati neposredne ali posredne gospodarske koristi.

Kupec jamči, da ne bo kršil avtorskih, sorodnih in drugih pravic družbe T-2, njenih pogodbenih partnerjev ali tretjih oseb ipd. in je v primeru kršitve odgovoren za vso škodo, ki nastane družbi T-2, njenim pogodbenim partnerjem ali tretjim osebam.

Kupec je seznanjen, da storitev uporablja tehnologijo za zaščito vsebine. V kolikor trenutna tehnologija ne more zaščititi vsebine, je potrebno navedeno tehnologijo nadgraditi. V času do ustrezne nadgradnje tehnologije lahko pride do omejene ali onemogočene dostave vsebine storitve na določene registrirane naprave. Kupec se zavezuje, da bo aplikacije oziroma tehnologije T-2 nadgradil ob vsakem pozivu za nadgradnjo, v nasprotnem primeru T-2 ne odgovarja za moten oziroma onemogočen dostop do storitve.

Kupec s sklenitvijo pogodbe ne pridobi nikakršnega lastništva na storitvi.

S sklenitvijo pogodbe kupci pridobijo zgolj pravico do dostopa in pravico do zasebne ter nekomercialne uporabe storitve. Pravica do dostopa in uporabe storitve je osebna in neprenosljiva. Dostop in uporaba storitve ne pomeni prenosa kakršnihkoli ostalih pravic intelektualne lastnine ali drugih pravic v zvezi s storitvijo na kupca ali uporabnika.

VIII. Varovanje osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov s strani T-2 kot upravljavca poteka v skladu s Informacijami o obdelavi osebnih podatkov v družbi T – 2, d. o. o., dostopnih na https://www.t-2.net/splosni-pogoji-podjetja.

IX. Zagotavljanje storitev

T-2 ponuja storitev ogleda posebnih TV vsebin od 00.00 do 24.00 ure, sedem (7) dni v tednu, vse dni v letu. V primeru nedelovanja storitev bo T-2 k odpravljanju napak pristopil v najkrajšem možnem času.

Družba T-2 ni dogovorna za prekinitve in napake oziroma nedelovanje, če je le-to posledica nujnih vzdrževalnih del, naključja ali dogodkov, ki niso pod njeno kontrolo oziroma na katere ne more vplivati (v teh primerih lahko družba T-2 onemogoči uporabo storitve tudi brez opozorila). Prav tako družba T-2 ne odgovarja za nepravilnosti, nastale zaradi uporabe neustreznih naprav ali ravnanja kupca ali uporabnika; za škodo, ki nastane zaradi neprimerne naprave, oziroma nepravilne ali neustrezne uporabe naprave; varovanje in ravnanje z uporabniškim imenom in/ali geslom in/ali za posledično zlorabo uporabniškega imena in gesla (ali drugih prijavnih podatkov), za kupčevo oziroma uporabnikovo nezakonito ali protipredpisno uporabo storitve ter v vseh drugih primerih, ko lahko v poštev pride smiselna uporaba zadnjega odstavka 11. člena Splošnih pogojev poslovanja družbe T-2
d.o.o.

Družba T-2 v primerih, navedenih v predhodnem odstavku, ne jamči za kakršnokoli morebitno nastalo škodo.

X. Končne določbe

Kupca zavezujejo splošni pogoji, veljavni v času nakupa, kupec pa jih prejme v postopku oprave nakupa.

Kupec lahko prejme določila teh splošnih pogojev tudi na papirju, in sicer na podlagi pisne zahteve, ki jo na družbo T-2 pošlje po pošti ali po elektronski pošti ali na podlagi telefonskega klica na telefonski številki klicnega centra 064 064 064. Družba T-2 mu bo določila teh splošnih pogojev poslala po pošti ali izročila ob obisku naročnika v poslovalnici T-2.

V Ljubljani, dne 23. 4. 2021
T – 2, d. o. o.